Drivkrafts styrelse:
Joakim Gyllin, Ortelius AB ordf
Eva Carlsvi, PwC
Hans Andersson, Wihlborgs
Jessica Grundström Ahldin, Drivkraft
Sara Kleijsen Åhlander, Malmö Stad

Valberedning: 
Åsa Götze, Procivitas
Ronny Andersson, Malmö Stad

Årsredovisning
2019

Om oss

Drivkraft är en ideell förening som bildades i Malmö 2011 som ett samarbete mellan Malmö Stad och näringslivet i regionen. Vi erbjuder mentorer till både elever och deras föräldrar samt håller i läxhjälp på ett antal skolor varje vecka.

Vår vision är att skapa en bättre framtid för både den enskilde eleven och stadens invånare och vi tror att om vi arbetar Tillsammans så får vi alla en bättre framtid. Vi vill att alla ska ha samma möjlighet, oavsett var man är född eller vilka hemförhållanden man har.

Drivkraft är den morot alla behöver oavsett bakgrund och förutsättningar. För många kan drivkraften att klara skolan vara svår nog likaså att ta sig in på arbetsmarknaden. Genom möten mellan människor lär vi oss om varandra och kan bättre förstå varandras olikheter och likheter, vi kan också tillsammans hjälpa varandra att hitta Drivkraften för både individens och stadens utveckling. Vi tror att vi alla har en oerhörd nytta av att träffa nya människor och lära sig av varandra. Drivkraft är ett erfarenhetsutbyte som vi tror kommer att berika alla som deltar.

Drivkraft är en mentorsverksamhet som vänder sig till elever och deras familjer i årskurs 6-9. Vi samarbetar med skolor som vill ha mentorskap och elevinspiration och till vår hjälp har vi volontärer från allmänheten. Syftet är att på olika sätt inspirera till förbättrade möjligheter i studier och framtida yrkesval, motverka skolk och fånga upp elever som på olika sätt behöver stöd.

Bakgrunden till Drivkraft är bland annat en del elevers svårigheter att klara sin skolgång med godkända betyg. Detta beror allt som oftast inte på att de saknar kapacitet, utan på grund av att de av olika anledningar inte fullt ut använder sina resurser eller tillgodogör sig undervisning på ett optimalt sätt. Det kan handla om avsaknad av vuxenstöd i hemmet, bristande målbild och drivkraft, lågt självförtroende eller helt enkelt behov av att lära sig att strukturera och planera sitt skolarbete. Drivkraft verkar inte bara i skolmiljö utan syftar även till att ge eleven en meningsfull fritid.